ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Indholdsfortegnelse

 1. Anvendelse …………………………………………………………………………………3
 2. Aftalens indgåelse …………………………………………………………………………3
 3. Kundens forpligtelser ………………………………………………………………………3
 4. Priser ……………………………………………………………………………………….4
 5. Betalingsbetingelser ……………………………………………………………………….4
 6. Leveringsbetingelser ………………………………………………………………………5
 7. Reklamations- og undersøgelsespligt ……………………………………………………..5
 8. Opsigelse …………………………………………………………………………………..5
 9. Immaterielle rettigheder ………………………………………………………………….5
 10. Særligt om Facebook virksomhedsprofiler. ………………………………………………6
 11. Særligt om Webhotel …………………………………………………………………….6
 12. Ansvarsfraskrivelse ……………………………………………………………………….6
 13. Misligholdelse …………………………………………………………………………….7
 14. Force majeure ……………………………………………………………………………7
 15. Lovvalg og værneting …………………………………………………………………….8

1.Anvendelse

1.1.Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem MiniGrafik I/S (herefter benævnt ”MINIGRAFIK I/S”) og kunden uanset kundens salgs- og leveringsbetingelser, forretningsbetingelser, ordrebekræftelse eller forretningssædvane.

2.Aftalens indgåelse

2.1.MINIGRAFIK I/S bliver tidligst forpligtet ved sit tilbud, uanset hvorledes disse betegnes, når MINIGRAFIK I/S har afsendt sin ordrebekræftelse. MINIGRAFIK I/S er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til kundens kundskab, at tilbagekalde de af MINIGRAFIK I/S fremsendte tilbud.

3.Kundens forpligtelser

3.1.Kunden indestår for, at de meddelte oplysninger er korrekte.

3.2.Kunden skal, snarest muligt efter aftaleindgåelsen, levere al efter MINIGRAFIK I/Ss skøn relevant materiale til brug for aftalen, og senest 14 dage efter aftaleindgåelsen. Kunden indestår for, at denne har alle rettigheder – herunder immaterielle rettigheder – til materialet, og at materialet derved ikke krænker en tredjemands rettigheder.

3.3.MINIGRAFIK I/S forbeholder sig retten til enten at udskyde leveringstidspunktet eller at fakturere kunden i henhold til kontraktbeløbet, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt rettidigt, jf. punkt 3.2.

3.4.Kunden giver samtykke til, at MINIGRAFIK I/S må anvende det udførte arbejde som reference i salgs og marketingsøjemed, herunder samtidig at påføre kundens forretningsnavn i referencen, uanset om dette måtte være et registreret varemærke.

3.5.MINIGRAFIK I/S er berettiget til at videregive nødvendige oplysninger om kunden til officielle navnemyndigheder, herunder DK Hostmaster, InterNIC og RIPE, hvis videregivelsen tjener et sagligt formål.

3.6.Det er kundens eget ansvar at opsige eventuelle nødvendige aftaler med tredjemand, herunder aftaler med hostingudbydere.

3.7.MINIGRAFIK I/S er ikke forpligtet af aftalen, såfremt den efter MINIGRAFIK I/Ss skøn efterfølgende viser sig for omfattende. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret, ligesom kunden ikke kan gøre krav gældende mod MINIGRAFIK I/S.

5.Betalingsbetingelser

5.1.Ved overskridelse af den på fakturaen angivne forfaldsdag, tillægges fakturabeløbet rente pålydende 0,7% pr. påbegyndt måned.

5.2.Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse, ligesom MINIGRAFIK I/S er berettiget til at kræve et kompensationsgebyr på kr. 310,00.

5.3.Ved betalingsmisligholdelse er MINIGRAFIK I/S berettiget til at kræve MINIGRAFIK I/Ss omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud, og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster. MINIGRAFIK I/S er samtidig berettiget til at fakturere hele aftalebeløbet uden fradrag af sparede omkostninger.

5.4.MiniGrafik I/Shotel betales forud i henhold til den aftalte periode. MINIGRAFIK I/S forbeholder sig retten til at fakturere tre måneder før udløb af MiniGrafik I/Shotel.

6.Leveringsbetingelser

6.1.Medmindre parterne har aftalt en leveringsdato, sker levering senest 30 arbejdsdage efter aftaleindgåelsen. MINIGRAFIK I/S har leveret sin ydelse på det tidspunkt, hvor kunden har modtaget et designudkast til hjemmesiden.

6.2.Levering af hjemmesider sker til et testdomæne, mens levering af Facebooksider sker direkte på kundens Facebookside.

6.3.Kunden kan ikke påberåbe sig forsinkelse eller mangelsbeføjelser, såfremt kunden måtte have rettelser til designudkastet. Rettelser kan alene vedrøre det visuelle.

7.Reklamations- og undersøgelsespligt

7.1.Kunden er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder kunden ikke de anførte frister, fortaber kunden retten til at gøre manglen gældende.

8.Opsigelse

8.1.Kunden kan opsige aftalen med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af en MiniGrafik I/S periodes udløb, hvilken periode fremgår af aftalen.

8.2.Opsiger kunden ikke rettidigt, løber aftalen i en ny periode svarende til den periode, som er aftalt ved aftalens indgåelse.

8.3.Opsigelse kan kun ske via e-mail til adressen kontakt@MiniGrafik.dk

8.4.MINIGRAFIK I/S forbeholder sig retten til at slette alt design- og indholdsmateriale 30 dage efter aftalens ophør, medmindre parterne indgår anden skriftlig aftale, jf. punkt 9.1.

8.5. Hos MiniGrafik I/S ejer man sin egen hjemmeside, også selvom man vælger at flytte siden. MiniGrafik I/S indgår alle deres aftaler med en forventning om et længere samarbejde. Prisen for udarbejdelsen af designet kan derfor variere, og kan i særlige tilfælde være gratis. Derudover benytter MiniGrafik I/S sig af flere professionelle temaer og plugins for at sikre at alt vores arbejde altid er korrekt opdateret. Disse professionelle programmer betaler MiniGrafik I/S en løbende udgift for at have rettigheder til, og de vil derfor ikke blive udleveret. Kunden vil derfor være nødt til selv at købe disse programmer hvis de ønsker at flytte siden.

9.Immaterielle rettigheder

9.1.MINIGRAFIK I/S ejer samtlige immaterielle rettigheder til det udviklede materiale, herunder ophavsretten til det grafiske layout af hjemmesiden og alle moduler, opsætninger og designfiler samt kildekoden. Ved kundens opsigelse kan det udviklede ikke udnyttes, videregives eller sælges uden MINIGRAFIK I/Ss udtrykkelige og forudgående samtykke. MINIGRAFIK I/S er i dette tilfælde berettiget til at kræve royalty, medmindre parterne indgår anden aftale.

9.2.MINIGRAFIK I/S er berettiget til at kræve rimeligt vederlag samt erstatning, såfremt det udviklede udnyttes uden forudgående samtykke. Rimeligt vederlag opgøres som det beløb, som kunden samlet set har betalt for det udviklede.

10.Særligt om Facebook virksomhedsprofiler

10.1.MINIGRAFIK I/S fremsender et udkast via link til kundens Facebookside, og kunden skal straks meddele eventuelle rettelser, som implementeres inden 20 arbejdsdage efter meddelelsen er fremsendt.

10.2.MINIGRAFIK I/S forbeholder sig ret til at fakturere, såfremt materiale til den grafiske udarbejdelse af Facebook-virksomhedsprofilen ikke er fremsendt af kunden rettidigt, jf. punkt 3.2.

10.3.Kunden accepterer ligeledes tredjepartsbetingelser, herunder Facebook Inc. Kunden opfordres til at gennemgå sådanne betingelser.

10.4.Såfremt Facebook Inc. foretager tekniske eller systemmæssige ændringer i deres opsætning, der kræver redesign af kundens Facebookside, er MINIGRAFIK I/S berettiget til at opkræve 2.999 kr. ekskl. moms for redesign. MINIGRAFIK I/S giver kunden forudgående besked, inden redesign iværksættes.

11.Særligt om Webhotel

11.1.Webhotellet er defineret som driften af løsningen herunder moduler, hosting, CMS, sikkerhed, backup, mailservice og support. Webhotellet er en serviceydelse, der omfatter en given periode (webperiode). Webhotellets løbetid fremgår af enhver kundeaftale.

11.2.Hosting dækker serverforbrug á 200 MB serverplads og 2 GB trafik samt 500 MB pr. e-mail. Ønskes mere plads og trafik, eller overskrider kunden ovenstående forbrugsgrænse, da kan kunden tilkøbe yderligere plads eller nedbringe forbruget. Forbruget skal nedbringes inden 10 hverdage efter, at MINIGRAFIK I/S har sendt skriftligt varsel til kunden herom.

12.Ansvarsfraskrivelse

12.1.MINIGRAFIK I/S kan redelegere et domæne ved aftaleindgåelse eller opsigelse af aftale om udvikling af hjemmeside. MINIGRAFIK I/S kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for tab, herunder datatab eller indirekte tab, ligesom kunden ikke kan gøre krav på, at MINIGRAFIK I/S skal udbedre eller rette eventuelle fejl, som måtte opstå i denne forbindelse.

12.2.Køber kan ikke gøre MINIGRAFIK I/S ansvarlig for oppetider og sikkerhed omkring driften af det udviklede. MINIGRAFIK I/S forbeholder sig retten til at foretage reparationer, udføre vedligeholdelse eller lignende med driftstop til følge, uden at kunden kan gøre krav gældende. I sådanne tilfælde tilstræber MINIGRAFIK I/S at varsle forud for driftstop via www.MiniGrafik I/S-Koncept.dk eller pr. mail.

13.Misligholdelse

13.1.Såfremt kunden væsentlig misligholder nærværende salgs- og leveringsbetingelser og misligholdelsen ikke er afhjulpet inden 10 dage efter, at MINIGRAFIK I/S har fremsendt påkravsskrivelse om, at afhjælpe misligholdelsen, er MINIGRAFIK I/S berettiget til og uden ugrundet ophold, at hæve aftalen.

13.2.Som væsentlig misligholdelse anses, men ikke udtømmende:

13.2.1.Kundens manglende betaling,

13.2.2.Kunden ikke er tilgængelig under udviklingsforløbet,

13.2.3.Øvrige hindringer, som kan tilregnes kunden og som forhindrer MINIGRAFIK I/S i at opfylde aftalen (kundens fordringshavermora).

13.3.Dersom kunden væsentlig misligholder nærværende betingelser, er MINIGRAFIK I/S, foruden at hæve aftalen, berettiget til at fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt. For løbende ydelser med en bindingsperiode indebærer dette, at MINIGRAFIK I/S er berettiget til at fakturere for hele bindingsperioden, uagtet at bindingsperioden endnu ikke er udløbet.

14.Force majeure

14.1.MINIGRAFIK I/S er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af MINIGRAFIK I/Ss forpligtelser, såfremt MINIGRAFIK I/S kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for MINIGRAFIK I/Ss kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse.

14.2.I så fald er MINIGRAFIK I/S berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre MiniGrafik I/S forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

15.Lovvalg og værneting

15.1.Eventuelle tvister, som opstår vedrørende nærværende betingelser skal afgøres efter dansk rets regler og ved byretten i København.